Company Logo

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naše tvorba a děti

foto_023.jpg

Přihlášení

Stanovy spolku Fabiánek, z. s.

Čl. 1

Název, forma a sídlo

1. Spolek Fabiánek, z. s. je právnickou osobou, která byla založena jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a od 1.1. 2014 je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Název spolku zní Fabiánek, z. s.

3. Dále v textu jen „ spolek “.

4. Spolek má sídlo v Mníšku pod Brdy.

Čl. 2

Charakter spolku

1. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, svou činnost vyvíjí nezávisle na jakýchkoliv jiných právnických osobách a působí k naplnění svého účelu po dobu neurčitou.

 

Čl. 3

Účel spolku

1. Účelem spolku je prostřednictvím vytváření příležitostí k přátelskému setkávání udržovat, rozvíjet a obohacovat společenský život v místě svého působení, zejména poskytovat širokou škálu činností pro veřejnost,  především program pro děti, pro rodiny s předškolními dětmi, seniory a pro celé rodiny s dětmi; a dále vytvářet společenské podmínky podporující rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, udržovat kontakt mezi rodiči na rodičovské dovolené a zaměstnáním a přispívat tak ke slaďování pracovního a rodinného života.

 

Čl. 4

Hlavní činnost spolku

1. Svého účelu dle č. 3 spolek dosahuje zejména těmito činnostmi:

a) organizováním zájmové činnosti pro předškolní děti, se záměrem rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a talenty v kolektivu vrstevníků, formou pravidelných a jednorázových setkání s předem připraveným programem;

b) poskytováním služeb na poli péče o potřeby seniorů;

c) poskytováním služeb v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života zřizováním flexibilních forem práce;

d) provozováním zařízení služeb péče o děti;

e) organizováním programů pro udržení kontaktů mezi rodiči na rodičovské dovolené a zaměstnavatelem;

f) pořádáním osvětových, a vzdělávacích akcí;

g) pořádáním kulturních akcí;

h) pořádáním vzdělávacích programů pro děti, rodiče i veřejnost.

 

Čl. 5

Členství

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem o účast na činnosti spolku.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.

3. Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí rady spolku o přijetí uchazeče za člena spolku.

4. Přihláška ke členství má písemnou formu, obsahuje jméno a příjmení uchazeče o členství, jeho bydliště a datum narození a kontaktní údaje nutné pro provoz spolku.

 

Čl. 6

Práva členů

1. Člen spolku má zejména tato práva:

a) předkládat radě spolku návrhy a podněty pro činnost spolku a aktivně se účastnit organizování takových činností;

b) účastnit se jednání členské schůze spolku s právem hlasovat;

c) volit revizora spolku a být volen revizorem spolku; být volen členem rady spolku, byl-li na volbu navržen v souladu s těmito stanovami;

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi k činnosti spolku a žádat o vyjádření k nim.

 

Čl. 7

Povinnosti členů

1. Člen spolku je povinen jednat v souladu se stanovami spolku a respektovat rozhodnutí jeho orgánů.

2. Člen spolku je povinen aktivně se podílet v rámci svých možností na činnosti a plnění cílů spolku.

3. Člen spolku je povinen dbát o to, aby nebyly poškozovány zájmy spolku a jeho dobré jméno.

4. Člen spolku je povinen platit členské příspěvky podle čl. 8 těchto stanov a příspěvky na náklady jednotlivých akcí pořádaných spolkem. 

5. Člen spolku je povinen bez zbytečného odkladu informovat spolek o změnách údajů uvedených v přihlášce nebo dalších skutečnostech, které mají význam pro činnost spolku.

 

Čl. 8

Členské příspěvky

1. Člen spolku je povinen platit roční členský příspěvek, o jehož výši a splatnosti rozhoduje rada spolku.

2. Členové rady spolku a revizor spolku jsou osvobozeni od placení ročního členského příspěvku.  

 

Čl. 9

Ukončení členství členů

1. Členství ve spolku zaniká:

a) oznámením o vystoupení ze spolku kterémukoli členu rady nebo doručením takového oznámení do sídla spolku;

b) úmrtím člena;

c) vyloučením člena ze spolku ve smyslu odst. 2 tohoto článku

d) zánikem spolku.

2. Rada spolku může rozhodnout o ukončení členství člena, pokud to navrhne kterýkoliv člen spolku, který prokáže, že dotčený člen:

a) jednal v rozporu se stanovami spolku a způsobil tak spolku nenapravitelnou škodu;

b) je v prodlení se zaplacením členského příspěvku přesto, že byl nejméně dvakrát písemně vyzván radou spolku, aby dlužný členský příspěvek ve stanovené lhůtě doplatil.

3. Člen, o jehož vyloučení má být radou rozhodnuto, musí být o tomto návrhu písemně spraven. Musí mu být poskytnuta možnost vyjádřit se k návrhu a zaujmout k němu stanovisko, nejdéle však týden po písemném doručení návrhu o vyloučení člena. Na nejbližší schůzi rady musí být radou o návrhu jednáno.

4. Zánikem členství ve spolku nezaniká povinnost bývalého člena zaplatit dlužné členské příspěvky a dlužné příspěvky na náklady jednotlivých akcí, k jejichž zaplacení mu vznikla povinnost za dobu trvání členství.

5. Každý, kdo byl členem spolku, se může znovu stát členem, pokud splní podmínky pro členství dané těmito stanovami a Rada rozhodne o jeho znovupřijetí za člena spolku. Ustanovení čl. 5 se užije obdobně.

 

Čl. 10

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou členská schůze, rada spolku, předseda spolku a revizor.

 

Čl. 11

Členská schůze

1. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku.

2. Členskou schůzi svolává k zasedání rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Rada spolku svolá členskou schůzi také vždy, když o to písemně požádá nadpoloviční většina členů spolku nebo revizor. Rada spolku informuje členy spolku o svolání členské schůze nejméně 15 dnů před datem jejího konání. V naléhavém případě může být členská schůze svolána ve lhůtě sedmi dnů před datem jejího konání.

3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň 1/3 členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do 7 dnů ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

4. Usnášeníschopná členská schůze je oprávněna na začátku zasedání měnit a doplňovat předem stanovený program zasedání členské schůze, s výjimkou vypuštění nebo doplnění bodů o projednání změny stanov spolku, jestliže mají být změnou dotčena práva nebo povinnosti členů spolku, o odvolání revizora nebo rozhodování o zrušení spolku.

5. Členská schůze rozhoduje hlasováním a to převážně aklamací, nerozhodne-li se pro hlasování jiným způsobem. 

6. Členská schůze může rozhodnout o zrušení spolku s likvidací, o jeho sloučení s jiným spolkem nebo o jeho přeměně.

7. Členská schůze volí z řad členů spolku revizora.

8. Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže pro něj hlasovala prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací, jeho přeměně nebo o sloučení spolku je však přijato, jen pokud pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

 

Čl. 12

Rada spolku

1. Rada spolku (dále jen „rada“) je nejvyšším orgánem spolku.

2. Rada spolku řídí činnost spolku, zejména určuje hlavní zaměření činnosti spolku a program činnosti spolku na kalendářní rok, rozhoduje o změnách stanov (s výjimkou změn, kterými se mění práva a povinnosti členů spolku), rozhoduje o přijetí člena spolku a vyloučení ze spolku, schvaluje výsledek hospodaření spolku a jeho rozpočet, schvaluje právní jednání, jimiž se spolek zavazuje k jednorázovému plnění přesahujícím částku Kč 10.000,- nebo k opakovanému plnění přesahujícím částku Kč 20.000,- měsíčně (tj. včetně uzavírání pracovních smluv, splňují-li tuto podmínku), rozhoduje o personálním zajištění organizace spolkové činnosti, a to jak dobrovolníky tak případně zaměstnanci (tj. rozhoduje o uzavření pracovní smlouvy s konkrétními pracovníky) spolku, vykonává další pravomoci určené těmito stanovami. 

3. Rada spolku má tři členy.

4. Členství v radě vzniká zvolením většinou hlasů. Nové členy rady volí členové rady na základě návrhu kteréhokoliv ze stávajících členů rady. Členem rady se může stát jen člen spolku.

5. Členové rady jsou voleni na dobu neurčitou.

6. Rada spolku může rozhodnout o poskytnutí odměny za výkon funkce člena rady.

7. Členství v radě zaniká odstoupením, odvoláním nebo zánikem členství ve spolku.

8. Členové rady spolku volí ze svých členů předsedu spolku (dále jen „předseda“). Rada spolku může předsedu odvolat.

9. Rada spolku zejména také:

a) svolává členskou schůzi spolku, nejméně jednou za dva roky;

b) rozhoduje o změně a rozsahu činnosti spolku a o podmínkách jejich realizace;

c) rozhoduje o změně stanov spolku v souladu s požadavky zákona a skutečnými potřebami spolku, s výjimkou změn stanov jimiž jsou dotčena práva a povinnosti členů spolku;

d) schvaluje pravidelnou zprávu o hospodaření spolku, předkládanou předsedou spolku;

e) navrhuje členské schůzi spolku zrušení, přeměnu nebo sloučení spolku;

f) vydává provozní řád, jímž se řídí běžný provoz spolku a dokumenty upravující poskytování služeb veřejnosti ve smyslu čl. 3 stanov;

g) rozhoduje o výši, struktuře  a splatnosti členských a dalších příspěvků na činnost spolku;

h) činí veškeré kroky nezbytné k plnění účelu, pro který byl spolek založen;

i) schvaluje roční účetní závěrku předkládanou předsedou spolku;

j) vydává vnitřní předpisy upravující činnost spolku v souladu se stanovami;

k) zabývá se i jinými záležitostmi, týkajícími se činností spolku, které si  k rozhodování vyhradí;

l) rozhoduje o přijímání nových členů.

10. Rada spolku může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

 

Čl. 13

Předseda spolku

1. Předseda spolku naplňuje rozhodnutí rady a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. 

2. Předsedu volí rada z řad svých členů, funkce předsedy zaniká uplynutím funkčního období, rezignací (odstoupením), odvoláním nebo zánikem členství ve spolku. 

3. Funkční období předsedy spolku je pětileté (5 let). Funkce předsedy nezanikne dříve, než je zvolen nový předseda spolku.

4. Předseda je statutárním orgánem spolku. Za spolek jedná samostatně. Jménem spolku se podepisuje tak, že připojí své jméno k názvu spolku a označení své funkce “předseda”.

5. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a řádný chod spolku.

 

Čl. 14

Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, zejména dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.

2. Revizora volí a odvolává členská schůze.

3. Revizorem se může stát řádný člen spolku.

4. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena rady spolku a s funkcí likvidátora spolku.

5. Funkční období revizora je tříleté, do funkce revizora může být člen spolku zvolen opakovaně.

6. Revizor je oprávněn nahlížet do všech dokladů spolku a požadovat od členů a jiných orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

7. Revizor je oprávněn prostřednictvím rady svolat mimořádnou členskou schůzi, nesvolá-li rada členskou schůzi do 15 dnů od výzvy revizora, je revizor oprávněn svolat mimořádnou členskou schůzi sám na náklady spolku.

 

Čl. 15

Zásady hospodaření

1. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek.

2. Zdroji majetku spolku jsou zejména členské příspěvky, příspěvky na náklady jednotlivých akcí vybírané od členů spolku, dary třetích osob, dotace a granty a výnosy pořádaných sbírek či výnosy majetku spolku a příspěvky veřejnosti na provozní náklady spojené se službami, které spolek veřejnosti poskytuje.

3. Majetek spolku slouží k realizaci účelu dle čl. 3, pro nějž byl spolek založen.

4. Případné přebytky hospodaření mohou být uloženy jako rezervní fond, o jehož maximální výši rozhodne členská schůze.

5. Za hospodaření odpovídá rada spolku.

 

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením členskou schůzí.

3. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku dne 27. 4. 2017 v Mníšku pod Brdy. 

 

Čl. 1

Název, forma a sídlo

1. Spolek Fabiánek, z. s. je právnickou osobou, která byla založena jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a od 1.1. 2014 je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Název spolku zní Fabiánek, z. s.

3. Dále v textu jen „ spolek “.

4. Spolek má sídlo v Mníšku pod Brdy.

Čl. 2

Charakter spolku

1. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, svou činnost vyvíjí nezávisle na jakýchkoliv jiných právnických osobách a působí k naplnění svého účelu po dobu neurčitou.

 

Čl. 3

Účel spolku

1. Účelem spolku je prostřednictvím vytváření příležitostí k přátelskému setkávání udržovat, rozvíjet a obohacovat společenský život v místě svého působení, zejména poskytovat širokou škálu činností pro veřejnost,  především program pro děti, pro rodiny s předškolními dětmi, seniory a pro celé rodiny s dětmi; a dále vytvářet společenské podmínky podporující rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, udržovat kontakt mezi rodiči na rodičovské dovolené a zaměstnáním a přispívat tak ke slaďování pracovního a rodinného života.

 

Čl. 4

Hlavní činnost spolku

1. Svého účelu dle č. 3 spolek dosahuje zejména těmito činnostmi:

a) organizováním zájmové činnosti pro předškolní děti, se záměrem rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a talenty v kolektivu vrstevníků, formou pravidelných a jednorázových setkání s předem připraveným programem;

b) poskytováním služeb na poli péče o potřeby seniorů;

c) poskytováním služeb v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života zřizováním flexibilních forem práce;

d) provozováním zařízení služeb péče o děti;

e) organizováním programů pro udržení kontaktů mezi rodiči na rodičovské dovolené a zaměstnavatelem;

f) pořádáním osvětových, a vzdělávacích akcí;

g) pořádáním kulturních akcí;

h) pořádáním vzdělávacích programů pro děti, rodiče i veřejnost.

 

Čl. 5

Členství

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem o účast na činnosti spolku.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.

3. Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí rady spolku o přijetí uchazeče za člena spolku.

4. Přihláška ke členství má písemnou formu, obsahuje jméno a příjmení uchazeče o členství, jeho bydliště a datum narození a kontaktní údaje nutné pro provoz spolku.

 

Čl. 6

Práva členů

1. Člen spolku má zejména tato práva:

 a) předkládat radě spolku návrhy a podněty pro činnost spolku a aktivně se účastnit organizování takových činností;

 b) účastnit se jednání členské schůze spolku s právem hlasovat;

 c) volit revizora spolku a být volen revizorem spolku; být volen členem rady spolku, byl-li na volbu navržen v souladu s těmito stanovami;

 d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi k činnosti spolku a žádat o vyjádření k nim.

 

Čl. 7

Povinnosti členů

1. Člen spolku je povinen jednat v souladu se stanovami spolku a respektovat rozhodnutí jeho orgánů.

2. Člen spolku je povinen aktivně se podílet v rámci svých možností na činnosti a plnění cílů spolku.

3. Člen spolku je povinen dbát o to, aby nebyly poškozovány zájmy spolku a jeho dobré jméno.

4. Člen spolku je povinen platit členské příspěvky podle čl. 8 těchto stanov a příspěvky na náklady jednotlivých akcí pořádaných spolkem.

5. Člen spolku je povinen bez zbytečného odkladu informovat spolek o změnách údajů uvedených v přihlášce nebo dalších skutečnostech, které mají význam pro činnost spolku.

 

Čl. 8

Členské příspěvky

1. Člen spolku je povinen platit roční členský příspěvek, o jehož výši a splatnosti rozhoduje rada spolku.

2. Členové rady spolku a revizor spolku jsou osvobozeni od placení ročního členského příspěvku. 

 

Čl. 9

Ukončení členství členů

1. Členství ve spolku zaniká:

 a) oznámením o vystoupení ze spolku kterémukoli členu rady nebo doručením takového oznámení do sídla spolku;

 b) úmrtím člena;

c) vyloučením člena ze spolku ve smyslu odst. 2 tohoto článku

d) zánikem spolku.

2. Rada spolku může rozhodnout o ukončení členství člena, pokud to navrhne kterýkoliv člen spolku, který prokáže, že dotčený člen:

 a) jednal v rozporu se stanovami spolku a způsobil tak spolku nenapravitelnou škodu;

 b) je v prodlení se zaplacením členského příspěvku přesto, že byl nejméně dvakrát písemně vyzván radou spolku, aby dlužný členský příspěvek ve stanovené lhůtě doplatil.

3. Člen, o jehož vyloučení má být radou rozhodnuto, musí být o tomto návrhu písemně spraven. Musí mu být poskytnuta možnost vyjádřit se k návrhu a zaujmout k němu stanovisko, nejdéle však týden po písemném doručení návrhu o vyloučení člena. Na nejbližší schůzi rady musí být radou o návrhu jednáno.

4. Zánikem členství ve spolku nezaniká povinnost bývalého člena zaplatit dlužné členské příspěvky a dlužné příspěvky na náklady jednotlivých akcí, k jejichž zaplacení mu vznikla povinnost za dobu trvání členství.

5. Každý, kdo byl členem spolku, se může znovu stát členem, pokud splní podmínky pro členství dané těmito stanovami a Rada rozhodne o jeho znovupřijetí za člena spolku. Ustanovení čl. 5 se užije obdobně.

 

Čl. 10

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou členská schůze, rada spolku, předseda spolku a revizor.

 

Čl. 11

Členská schůze

 

1. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku.

2. Členskou schůzi svolává k zasedání rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Rada spolku svolá členskou schůzi také vždy, když o to písemně požádá nadpoloviční většina členů spolku nebo revizor. Rada spolku informuje členy spolku o svolání členské schůze nejméně 15 dnů před datem jejího konání. V naléhavém případě může být členská schůze svolána ve lhůtě sedmi dnů před datem jejího konání.

3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň 1/3 členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do 7 dnů ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

4. Usnášeníschopná členská schůze je oprávněna na začátku zasedání měnit a doplňovat předem stanovený program zasedání členské schůze, s výjimkou vypuštění nebo doplnění bodů o projednání změny stanov spolku, jestliže mají být změnou dotčena práva nebo povinnosti členů spolku, o odvolání revizora nebo rozhodování o zrušení spolku.

5. Členská schůze rozhoduje hlasováním a to převážně aklamací, nerozhodne-li se pro hlasování jiným způsobem.

6. Členská schůze může rozhodnout o zrušení spolku s likvidací, o jeho sloučení s jiným spolkem nebo o jeho přeměně.

7. Členská schůze volí z řad členů spolku revizora.

8. Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže pro něj hlasovala prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací, jeho přeměně nebo o sloučení spolku je však přijato, jen pokud pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Čl. 12

Rada spolku

1. Rada spolku (dále jen „rada“) je nejvyšším orgánem spolku.

2. Rada spolku řídí činnost spolku, zejména určuje hlavní zaměření činnosti spolku a program činnosti spolku na kalendářní rok, rozhoduje o změnách stanov (s výjimkou změn, kterými se mění práva a povinnosti členů spolku), rozhoduje o přijetí člena spolku a vyloučení ze spolku, schvaluje výsledek hospodaření spolku a jeho rozpočet, schvaluje právní jednání, jimiž se spolek zavazuje k jednorázovému plnění přesahujícím částku Kč 10.000,- nebo k opakovanému plnění přesahujícím částku Kč 20.000,- měsíčně (tj. včetně uzavírání pracovních smluv, splňují-li tuto podmínku), rozhoduje o personálním zajištění organizace spolkové činnosti, a to jak dobrovolníky tak případně zaměstnanci (tj. rozhoduje o uzavření pracovní smlouvy s konkrétními pracovníky) spolku, vykonává další pravomoci určené těmito stanovami.

3. Rada spolku má tři členy.

4. Členství v radě vzniká zvolením většinou hlasů. Nové členy rady volí členové rady na základě návrhu kteréhokoliv ze stávajících členů rady. Členem rady se může stát jen člen spolku.

5. Členové rady jsou voleni na dobu neurčitou.

6. Rada spolku může rozhodnout o poskytnutí odměny za výkon funkce člena rady.

7. Členství v radě zaniká odstoupením, odvoláním nebo zánikem členství ve spolku.

8. Členové rady spolku volí ze svých členů předsedu spolku (dále jen „předseda“). Rada spolku může předsedu odvolat.

9. Rada spolku zejména také:

a) svolává členskou schůzi spolku, nejméně jednou za dva roky;

b) rozhoduje o změně a rozsahu činnosti spolku a o podmínkách jejich realizace;

c) rozhoduje o změně stanov spolku v souladu s požadavky zákona a skutečnými potřebami spolku, s výjimkou změn stanov jimiž jsou dotčena práva a povinnosti členů spolku;

d) schvaluje pravidelnou zprávu o hospodaření spolku, předkládanou předsedou spolku;

e) navrhuje členské schůzi spolku zrušení, přeměnu nebo sloučení spolku;

f) vydává provozní řád, jímž se řídí běžný provoz spolku a dokumenty upravující poskytování služeb veřejnosti ve smyslu čl. 3 stanov;

g) rozhoduje o výši, struktuře  a splatnosti členských a dalších příspěvků na činnost spolku;

h) činí veškeré kroky nezbytné k plnění účelu, pro který byl spolek založen;

i) schvaluje roční účetní závěrku předkládanou předsedou spolku;

j) vydává vnitřní předpisy upravující činnost spolku v souladu se stanovami;

k) zabývá se i jinými záležitostmi, týkajícími se činností spolku, které si  k rozhodování vyhradí;

l) rozhoduje o přijímání nových členů.

10. Rada spolku může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Čl. 13

Předseda spolku

1. Předseda spolku naplňuje rozhodnutí rady a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

2. Předsedu volí rada z řad svých členů, funkce předsedy zaniká uplynutím funkčního období, rezignací (odstoupením), odvoláním nebo zánikem členství ve spolku.

3. Funkční období předsedy spolku je pětileté (5 let). Funkce předsedy nezanikne dříve, než je zvolen nový předseda spolku.

4. Předseda je statutárním orgánem spolku. Za spolek jedná samostatně. Jménem spolku se podepisuje tak, že připojí své jméno k názvu spolku a označení své funkce “předseda”.

5. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a řádný chod spolku.

 

Čl. 14

Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, zejména dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.

2. Revizora volí a odvolává členská schůze.

3. Revizorem se může stát řádný člen spolku.

4. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena rady spolku a s funkcí likvidátora spolku.

5. Funkční období revizora je tříleté, do funkce revizora může být člen spolku zvolen opakovaně.

6. Revizor je oprávněn nahlížet do všech dokladů spolku a požadovat od členů a jiných orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

7. Revizor je oprávněn prostřednictvím rady svolat mimořádnou členskou schůzi, nesvolá-li rada členskou schůzi do 15 dnů od výzvy revizora, je revizor oprávněn svolat mimořádnou členskou schůzi sám na náklady spolku.

 

Čl. 15

Zásady hospodaření

1. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek.

2. Zdroji majetku spolku jsou zejména členské příspěvky, příspěvky na náklady jednotlivých akcí vybírané od členů spolku, dary třetích osob, dotace a granty a výnosy pořádaných sbírek či výnosy majetku spolku a příspěvky veřejnosti na provozní náklady spojené se službami, které spolek veřejnosti poskytuje.

3. Majetek spolku slouží k realizaci účelu dle čl. 3, pro nějž byl spolek založen.

4. Případné přebytky hospodaření mohou být uloženy jako rezervní fond, o jehož maximální výši rozhodne členská schůze.

5. Za hospodaření odpovídá rada spolku.

 

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením členskou schůzí.

3. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku dne 27. 4. 2017 v Mníšku pod Brdy.

 

V …………..............................dne ………………………

 

 

Předseda spolku: …………………………………………….Návštěvnost: Dnes 0 : Za měsíc 153 : Celkem 48850

Powered by Občanské sdružení Fabiánek ®